Van de voorzitter


De leden hebben gestemd

Het was ongetwijfeld de vreemdste algemene ledenvergadering (ALV) van de laatste jaren. Ik vermoed dat er nog nooit zoveel leden hebben meegestemd. Maar liefst 1627 stemmen werden er uitgebracht, waarbij iedere stem één persoon vertegenwoordigt. 21 persoonlijke leden en 1606 leden uit 63 clubs, waardoor bijna een kwart van alle fotoclubs zijn invloed heeft aangewend. De reden van deze hoge 'opkomst' lag in het schriftelijk stemmen. Corona, uiteraard. Eerst over het resultaat. Kort gezegd: Alle voorstellen van het bestuur zijn aangenomen, vaak met overweldigende meerderheid. Een 100-procentscore was er voor de hoofdlijn van het beleid 2020-2021 en de financiën van 2019. Evenzo werd André van Hooidonk met algemene stemmen herkozen als algemeen secretaris. Dik boven de 90% scoorden de begrotingen van 2020 en 2021, waardoor ook de financiële onderbouwing van het beleid werd goedgekeurd, en met 99% vóór wordt de contributiehoogte gehandhaafd. Het nieuwe digitale nieuwsbrief-magazine In the Picture bleek een topper en kreeg geen enkele tegenstem. De andere digitale onderdelen behaalden ook minimaal 80% van de ja-stemmen: een fotobespreek-app voor clubs en afdelingen, een modelwebsite voor clubs, beeld-bel-vergaderen voor afdelingen en landelijke groepen en het ontwikkelen van een digitaal platform. Verder werd met een duidelijk 99% 'ja' ingestemd dat de landelijke groepen hun financiën vanaf 2021 zelf gaan beheren. Ter geruststelling: Ze blijven op de vanouds vertrouwde manier onderdeel van de Fotobond. 80% van de leden vond het nuttig dat er wordt nagedacht over de toekomstige inschakeling van een administratiekantoor voor ledenadministratie en secretariaat. En verder was 92% tevreden met het ook in 2021 laten verschijnen van drie gedrukte uitgaven van In Beeld en vijf digitale. Een aantal leden meldde daarbij dat alleen-digitaal beter uitkomt voor milieu en kosten. En dan de twee moties. Het bestuursvoorstel om de auto-vergoeding voor Fotobond-vergaderingen van 25 naar 19 cent per kilometer te verlagen werd ondersteund. De motie om de 25 cent toch te handhaven werd verworpen met 56% tegenstemmen. Overigens blijft de vergoeding van de OV-kosten gewoon gehandhaafd. In het verlengde hiervan lag de motie over het vervallen van alle reiskosten voor het bijwonen van de ALV. Er was geen beleidskeuze van het bestuur ingebracht, maar desgevraagd vond een nipte 52% van de stemmers dat je deze jaarvergadering nu eenmaal bijwoont uit clubgevoel, zonder reiskostenvergoeding. Al is dat met deze vorm van schriftelijke vergadering eigenlijk ook al bereikt. Sommige stemmers meldden dat ze nog met vragen zaten. Jammer dat ze nu niet hebben meegedaan aan de infosessies die vooraf werden gehouden. Misschien moeten we bij de volgende vergadering daar nog nadrukkelijker op wijzen. Het bestuur en het dagelijks bestuur zijn uitermate tevreden met de steun die met deze uitslag is uitgesproken. En dankbaar dat zoveel leden hun stem hebben laten horen, meer dan ooit. Dat geeft de Fotobond draagvlak voor de toekomst.

Oege Lam, algemeen voorzitter Fotobond

De precieze aantallen ja- en nee-stemmen per onderdeel zijn te vinden op de website.

Foto: Huub Bierens